Vă rugăm așteptați. Produsul se adaugă în coș.
 
info

Timp de livrare:

 • pizza:60min
 • preparate:60min

COMANDĂ. SAVUREAZĂ. CĂLĂTOREȘTE

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI

Art.1.ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului ”COMANDĂ. SAVUREAZĂ. CĂLĂTOREȘTE” este S.C. MAF FORCE S.R.L., cu sediul în Iasi, Str. Căpşunilor, nr. 1, cod 700304, Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului J22/6/2006, Cod Unic de Înregistrare 18261475, Atribut Fiscal RO, cont deschis la Banca Unicredit, Iaşi, COD IBAN RO84BACX000001073928000, reprezentată legal prin Dl Florin Marcu – Administrator, denumită în continuare ”ORGANIZATOR” sau ”MAMMA MIA”. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul oficial este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România.

 

Art.2.DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 15 aprilie- 13 august 2016,  NON STOP , începând cu ora 00:01 a primei zile și până la ora 23:59 (inclusiv) a ultimei zile.

Concursul se va desfășura în locațiile Mamma Mia , respectiv la:

 • Restaurant Mamma Mia din Iași , Bd Ștefan cel Mare și Sfânt nr 4 (în spatele blocului Guliver)
 • Restaurant Mamma Mia din Iași, Bd Ștefan cel Mare și Sfânt nr 10-12 (la Casa Modei)
 • Catering Mamma Mia

 

 

Art.3. DREPT DE PARTICIPARE

Concursul este deschis oricărei persoane fizice cu vârsta peste 18 ani și cu domiciliul actual legal în România (”PARTICIPANȚII”). Angajații companiei SC MAF FORCE SRL , ai distribuitorilor acesteia, ai agenției DIAFLOR TRAVEL  și a altor companii implicate în Concurs, precum și rudele de gradul I ale acestora (copii/părinți, frați/surori) și soțul/soția acestora nu au dreptul de a participa la Concurs.

 

 

Art.4. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit, la cerere, pe întreaga durata a Concursului pe site-ul www.mammamia.ro.

 Prin participarea la acest concurs, participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil pe site-ul www.mammamia.ro, cu cel puțin 24 ore înaintea intrării lor în vigoare.

 

Art.5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să comande din locațiile noastre specificate la art 2 în prezentul Regulament sau să comande telefonic la domiciliu produse indiferent de valoare. La fiecare bon valoric clientul primește un talon de concurs pe care trebuie să îl completeze cu datele personale, să îl semneze, după care să îl introducă în urna pentru Concurs.

În cazul comenzilor la domiciliu clientul va primi un talon de concurs pe care îl va completa și îl va aduce în una din locațiile prevăzute la art 2 din Regulament.

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți care va avea loc în data de 16 august 2016, ora 15:00.

Art.6. CONDIȚII DE VALIDITATE ALE PARTICIPĂRII LA CONCURS

Pentru ca participarea să fie validă trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • Să comande produse din locațiile specificate la art 2 din Regulament , indiferent de valoare
 • Să completeze taloanele cu date valide (nume, prenume, data nașterii, adresa, adresa de e-mail, număr de telefon , semnătura și numărul bonului fiscal)
 • Participanții trebuie să aibă 18 ani împliniți la data extragerii câștigătorilor
 • Să dețină Card de Fidelitate Mamma Mia

Câștigătorul este validat dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • Câștigătorul să poată fi contactat telefonic pentru confirmare în termen de 10 zile lucrătoare de la data extragerii, respectiv în perioada : 14 august- 24 august 2016
 • Câștigătorul să îndeplinească condițiile de participare de la art 3, art 5 și prezentul articol.
 • Câștigătorul trebuie să prezinte un act de identitate care să confirme datele completate pe talonul de concurs, pentru validarea premiului.

Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate referitor la completarea eronată a câmpurilor din talonul de înscriere în concurs.

 

Art.7. PREMIILE

Premiile concursului ”Comandă. Savurează. Călătorește.” Constau în 4 (patru) excursii după cum urmează:

                I. 2 (două) excursii de 7 (șapte) zile la Ierusalim pentru 2 (două) persoane în perioada 15.11-22.11.2016 care includ următoarele :

                - bilete avion dus-întors, toate taxele incluse

                - transfer aeroport-hotel

                - cazare Hotel de 4 stele cu mic dejun inclus

               

                II. 2 (două) excursii de 7 (șapte) zile la Dublin pentru 2 (două) persoane în perioada 15.09-22.09.2016 care includ următoarele :

                - bilete avion dus-întors, toate taxele incluse

- transfer aeroport-hotel

- cazare Hotel de 4 stele cu mic dejun inclus

               

                Valoarea maximă estimată a premiilor este de 3000 (trei mii) EUR.

                Excursiile sunt oferite de RESTAURANT MAMMA MIA și agenția de turism DIAFLOR TRAVEL. Câștigătorii nu au posibilitatea e a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestora cu alte bunuri/servicii și nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

 

Art.8. ACORDAREA PREMIILOR

În cadrul Concursului ”COMANDĂ. SAVUREAZĂ CĂLĂTOREȘTE” premierea câștigătorilor va avea loc în maxim 10 zile de la încheierea concursului.

 

Excursia în Ierusalim este valabilă pentru perioada 15.11-22.11.2016 , iar excursia în Dublin este valabilă în perioada 15.09.22.09.2016. Prin urmare, neefectuarea de către câștigător a sejurului în aceste perioade conduce la imposibilitatea câștigătorului de a-și valorifica premiul, Organizatorul neputând fi făcut răspunzător în nici un mod în legătură cu o astfel de situație.

De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiul câștigătorilor în cazul în care aceștia nu au putut fi contactați telefonic în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea concursului, respectiv perioada 14 august- 24 august 2016.

După stabilirea câștigătorilor și apelarea acestora în termen de 10 zile de la încheierea concursului , câștigătorii trebuie să furnizeze Organizatorului toate datele necesare pentru efectuarea rezervărilor atât pentru câștigători cât și pentru persoanele ce îi vor însoți.

Plecările la Ierusalim și Dublin se vor face din Iași. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea transportului câștigătorilor până la aeroportul din Iași.

După încheierea perioadei de contactare telefonică, în cazul în care câștigătorii nu au fost validați, se va organiza o nouă extragere.

 

Numele câștigătorilor vor fi anunțate și făcute publice de către Organizator prin afișare pe site-ul www.mammamia.ro pe data de 18 august 2016.

 

Art.9. INTRAREA ÎN POSESIA PREMIULUI

Documentele referitoare la excursii vor fi înmânate câștigărilor pe baza unui proces verbal de predare primire până la sfârșitul lunii august 2016.  Persoanele care pleacă în excursie (câștigătorii și însoțitorii) trebuie să dețină pașaport valabil minim 6 luni după data plecării, în caz contrar toate formalitățile pentru procurarea acestor documente cad în sarcina exclusivă a câștigătorilor și/sau însoțitorilor.

 

Orice eroare în datele personale furnizate nu atrage răspunderea Organizatorului, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil în cazul în care un concurent desemnat câștigător nu poate fi contactat datorită numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

 

Art.10. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de câștigători în conformitate cu prevederile art 110 din Codul fiscal în vigoare , orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

 

Art.11. INTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul va putea fi întrerupt numai în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunțarea prealabilă a publicului.

Pentru scopul acestui Regulament forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pun pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

 

Art.12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Completarea și semnarea procesului verbal predare-primire a premiilor in cadrul Concursului sau/și completarea, semnarea și depunerea unui talon în scopul participării la acest Concurs prezumă luarea la cunoștință a Regulamentului și consimțământul expres al participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către Organizatorul Concursului în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele colectate și prelucrate în cadrul promoției vor fi : numele și prenumele, data nașterii, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon mobil al participanților.

Tuturor participanților la promoție le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art 12), dreptul de acces la date (art 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art 14) și dreptul de opoziție (art 15).

Organizatorul va folosi datele personale doar pentru propriile activități de marketing. Organizatorul se obligă ca datele furnizate să nu fie difuzate către terți.

 

Art.13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din Municipiul Iași.

Eventualele reclamații legate de derularea concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

 

Prezentul Regulament a fost redactat astăzi, 13.04.2016.

Copyright © 2005-2015 MAF FORCE S.R.L, CUI: 18261475, Reg.Com.: J22/6/2006, capital social: 5.000.000 lei, str. Căpșunilor nr.1 Iași